Writing course 3

Signaalwoorden /verbindingswoorden - Sentence connectors

Signaalwoorden oftewel sentence connectors zorgen voor samenhang; ze helpen je bij het schrijven van goede brieven en helpen je een tekst beter begrijpen.
Ze geven het verband tussen zinnen of alinea's van een tekst en ze laten je zien wat de functie is van tekstonderdelen die erna volgen.

functie
verbindingswoord
betekenis
reden as daar, aangezien
  because omdat
  since daar, aangezien
resultaat consequently daardoor
  therefore daarom
  so dus
tegenstelling although, (even) though hoewel/ ook al/ ofschoon
  but maar
  however echter
  nevertheless desalniettemin
  still toch
  despite ondanks
  otherwise anders
  yet toch
  on the other hand daarentegen
toevoegen also ook
  besides bovendien
  furthermore voorts
  in addition bovendien
  moreover bovendien
voorbeeld e.g. bijvoorbeeld
  for example bijvoorbeeld
  for instance bijvoorbeeld
voorwaarde if/ whether (or not) als/ of (of niet)
  provided (that)/ providing mits, op voorwaarde dat
  unless tenzij
  in the event (providing) in het geval dat

- Verbindingswoorden vormen een brug tussen twee zinnen.
  Voorbeelden: however, therefore, furthermore, for example, on the other hand, in addition, still, otherwise, that is.

  Deze verbindingswoorden beginnen na een ; of een punt.
Voorbeeld:
We needed food; therefore, we went to the supermarket.
We needed food. Therefore, we went to the supermarket.

- Er zijn ook verbindingswoorden die ondergeschikt zijn; de zgn. subordinators, deze introduceren een bijzin en staan of vooraan of midden in de zin.
Some examples: because, after, since, as, although, if, when, so that.

Voorbeeld:
I went to the supermarket because we needed food.
Because we needed food, we went to the supermarket.


Task 1
Which sentence connector can be filled in to make a logical sentence?
Tip: first translate the sentence in Dutch and then fill in the appropriate connector.

1. It was gray and rainy. ...............(desondanks/ toch), we went sailing on the Bay.
Consequently
Nevertheless
Even though
In spite of

2. I turned on the air-conditioning ................ the room was hot.
due to
despite
even though
since

3. Mario and I will come to the party tonight ................. we can get a taxi.
although
unless
otherwise
only if

4. Carol came to my house ............... I asked her not to come on a school night.
even though
despite
provided that
because

5. You must eat the last little piece of pie. .................., I will have to throw it away.
Consequently
Nevertheless
Otherwise
Although

6. The traditional pumpkin pie is low in fat .................... you put whipped cream on it.
as long as
unless
providing that
since

7. The roles of men and women were not the same in the Northern American Indian tribes. For example, men were both participants and spectators in hunting rituals. Women, ......................., were forbidden to participate.
nevertheless
on the other hand
therefore
otherwise

8. The windows were all left open. .................. , a lot of mosquitoes came into the room.
Nevertheless
However
Consequently
Otherwise

9. ..................I can't be at the board meeting myself, I have asked my assistant to be prepared to go there for me.
In the event
Unless
Only if
On the other hand

10. I think the board meeting will go well .......................our present difficulties.
despite
because of
even though
yet

11. ....................he is usually very honest, I wonder if he is telling us the truth now.
In spite of
Since
Though
In the event that

12. My instructor told me that I am doing well, .........................my grammar use seems to be getting worse.
so
therefore
in spite of
yet

13. ..................you know how to use your computer better, you can include your computer skills on your resume.
Now that
While
Although
In case

14. You had better answer his e-mail quickly, ................... he will leave his office and he won't check his e-mail until next Monday morning.
although
nevertheless
even though
or else

15. I have to go to the meeting ...................I want to or not.
provided that
whether
even if
only if


Task 2
- Write the following email using the information below.

Situatie:

Jij werkt op de verkoopafdeling van Lavans.
Je hebt op 9 februari jl. een bestelling ontvangen van Wilson Plc. Je schrijft op 14 februari aan de firma Wilson Plc, t.a.v. Mw. Taylor.

Schrijf een mail met een correcte alinea-indeling en afsluiting en verwerk de volgende punten:

Bevestig de ontvangst van de order van 9 februari voor sanitaire handdoeken in de kleuren blauw en zwart met bedrijfslogo.
Zeg dat je vanwege de drukte de bestelling helaas niet uit kunt voeren binnen de door Mw. Taylor genoemde termijn.
Vraag daarom of ze akkoord kunnen gaan met een latere leveringsdatum.
Vermeldt dat het wel mogelijk is vervangende artikelen te sturen van dezelfde kwaliteit.
Zeg dat je deze uit voorraad kunt leveren en dat het enige verschil is dat de kleur blauw iets donkerder is.
Zeg dat je een foto van de handoeken bijsluit.
Verder deel je mee dat je vanwege dit ongemak een kwantumkorting van 2% kunt geven.
Schrijf dat je vanzelfsprekend je uiterste best zult doen de order naar tevredenheid uit te voeren.
Vraag om een spoedige reactie, bij voorkeur per telefoon.