Engelse duurvorm

The present continuous


De present continuous tense bestaat uit een vorm van het werkwoord to be (am, are, is) gevolgd door een werkwoord dat de uitgang -ing heeft gekregen.
Bijvoorbeeld: Peter is watching a film. is watching is de present continuous.
Deze vorm duidt aan dat Peter op dit moment een film aan het bekijken is. Hij is daar nu mee bezig.

een vorm van het werkwoord to be een werkwoord + ing

I am reading a letter. Ik ben een brief aan het lezen.
You are driving too fast. Je rijdt te snel.
He is opening a window. Hij doet een raam open.
She is eating an apple. Ze eet een appel.
It is washing its paws. Hij is zijn pootjes aan het wassen.
We are having breakfast. We zitten te ontbijten.
You are making a lot of noise. Jullie maken veel lawaai.
They are waiting outside. Ze staan buiten te wachten.

Opm.: Let op het wegvallen van de e bij werkwoorden als: having, making, taking en op de verdubbeling van de medeklinker in bijvoorbeeld digging.
hebben to have - having
maken to make - making
nemen to take - taking
graven to dig - digging

_________________________________________________________

The past continuous

De vorm van de past continuous is
was + ing of were + ing.

I was reading a book. Ik was een boek aan het lezen.
You were watching TV. Jij was televisie aan het kijken.
The dog was digging a hole. De hond was een gat aan het graven.
We were talking. Wij zaten te praten.
They were looking at us. Zij keken naar ons.

De past continuous geeft aan dat men in het verleden op een bepaald moment ergens mee bezig was of dat er iets aan de gang was.